Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle handelingen van ‘Brandboy Design’ en ‘Stoere Binken Design Eindhoven’ (beide h/o Stoere Binken Design) zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waain deze kenbaar worden gemaakt.

Designbureau: Brandboy Design (vestiging houdend te Maastricht en geregistreerd bij de KvK onder nr 76833178) of Stoere Binken Design Eindhoven (vestiging houdend te Eindhoven en geregistreerd bij de KvK onder nr 76979644), die de opdracht heeft aanvaard of een aan een opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met het Designbureau opdracht een Overeenkomst heeft gesloten.

Dienst(en): alle werkzaamheden die voorwerp zijn van de Overeenkomst of een andere rechtshandeling in de relatie tussen het Designbureau en Opdrachtgever, alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Opdrachtgever.

Overeenkomst; de overeenkomst tussen Opdrachtgever en het Designbureau op grond waarvan het Designbureau Diensten aan Opdrachtgever levert, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk of elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectueel eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

Toeleverancier: produktiebedrijven en andere tussenpartijen die als doel hebben het verveelvoudigen en/of het openbaarmaken van het ontwerp dat is vervaardigd / voorbereid door het Designbureau voortvloeiende uit de Overeenkomst.

2 – Offerte en Overeenkomst

2.1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de offertes en Overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen het Designbureau en de Opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
Het Designbureau kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.2 Offertes en Overeenkomsten

Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide offerte, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de Opdrachtgever niet tot het sluiten van een overeenkomst met het Designbureau. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende offertes van het Designbureau zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Alle opgegeven prijzen zijn in Euro, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

2.3 Bevestiging offerte

Uitgebrachte offertes, zowel schriftelijk als digitaal, dienen door de Opdrachtgever te worden bevestigt en/of gesigneerd aan het Designbureau te worden geretourneerd alvorens met het uitvoeren van de opdracht zal worden begonnen.

Mondelinge afspraken en bedingen binden het Designbureau en de Opdrachtgever eerst nadat deze schriftelijk door het Designbureau zijn bevestigd.

3 – De uitvoering van de Overeenkomst

3.1 Verstrekken van gegevens

Het Designbureau zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door het Designbureau mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / benodigde materialen.

3.2 Gebruik van Toeleveranciers en derden

Het Designbureau heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het Designbureau is bovendien gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst in het kader van een overdracht van haar onderneming, over te dragen aan een derde.

Wanneer het Designbureau opdrachtgever is aan derden, zoals drukkerijen, programmeurs, illustratoren, fotografen, tekstschrijvers, e.a., gelden de voorwaarden die mondeling of schriftelijk zijn overeengekomen tussen de partijen.

3.3 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisie proef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

3.4 Termijn van levering

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever het Designbureau derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Het Designbureau dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.5 Fase goedkeuringen

De in onze projectomschrijving opgenomen projectfasen bouwen op elkaar voort. Zodra een fase is goedgekeurd en we doorgaan naar de volgende fase, zullen verzoeken om heropening en wijziging van een eerder goedgekeurde fase een wijzigingsopdracht vereisen met aanpassingen in zowel budget als tijd.

4 – Intellectuele Eigendomsrechten

4.1 Intellectuele Eigendomsrechten

De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten die het Designbureau in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij het Designbureau, of bij de derde van wie het Designbureau het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze Diensten aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen.

Zolang geen nadere afspraken tussen het Designbureau en de Opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het Intellectuele Eigendomsrecht op het door het Designbureau aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken zoals bronbestanden, werkbestanden, materialen, foto’s, prototypes, ontwerpschetsen, ontwerpen, plannen, concepten e.d., blijven deze eigendom van het Designbureau.

4.2 Naamsvermelding

Het Designbureau is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de Opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van het Designbureau openbaar te maken of te verveelvoudigen.

5 – Gebruik en licentie

5.1 Het gebruik

Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst met het Designbureau, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

5.2 Wijzigingen

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van het Designbureau veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen. Het Designbureau kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De Opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging het Designbureau als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijke door het Designbureau gehanteerde honorariumtarieven.

5.3 Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft het Designbureau de vrijheid om het ontwerp en/of het concept, te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

6 – Honorarium

6.1 Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die het Designbureau voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten voor vergoeding in aanmerking.

6.2 Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien het Designbureau door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

7 – Betalingsvoorwaarden

7.1 Betalingsverplichting

Tenzij anders is overeengekomen, dient de Opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Indien na het verstrijken van deze termijn door het Designbureau nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met ten minste 2%. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, advocaten en deurwaarders gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 500,– Euro, exclusief BTW en overige heffingen.

7.2 Periodieke betalingen

Het Designbureau heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.

7.3 Opschorting

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de Opdrachtgever worden alle door het Designbureau binnen de Overeenkomst aan de Opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de Opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

8 – Herroepen en beëindigen opdracht

8.1 Herroepen opdracht

Wanneer de Opdrachtgever een schriftelijk verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat het Designbureau zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

8.2 Duurovereenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van het Designbureau bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze Overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

8.3 Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van het Designbureau redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft het Designbureau het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op een honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakt kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de Opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van het Designbureau redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft het Designbureau, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

9 – Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid

Het Designbureau kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst en/of het ontwerp alsmede het functioneren van een website van de Opdrachtgever, indien de Opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd, zijn goedkeuring heeft gegeven en de website opgeleverd is.
De aansprakelijkheid van het Designbureau voor schade uit hoofde van een Overeenkomst met een Opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het het Designbureau toekomende honorarium.
Het Designbureau is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.2 Garantie geleverde materialen

De Opdrachtgever vrijwaart het Designbureau voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de Opdrachtgever verstrekte materialen, waarvan de auteursrechten aan derden toebehoren, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

9.3 Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

Iedere levering van zaken door de Toeleverancier aan de Opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de Opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de Overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen digitale transmissie van data. Het aannemen van zaken van het Designbureau door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

10 – Vrijwaring

10.1 Vrijwaring van derden

De Opdrachtgever vrijwaart het Designbureau voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan het Designbureau toerekenbaar is. Indien het Designbureau uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden het Designbureau zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is het Designbureau, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van het Designbureau en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

11 – Garanties

11.1 Gebruik binnen Nederland

De door het Designbureau te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

11.2 Duur garantie

De in artikel 10.1 genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door het Designbureau verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

11.3 Opschorting garantie

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van het Designbureau, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden verwerkt of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar het Designbureau geen invloed op kan uitoefenen.

11.4 Reclamatie

De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan het Designbureau te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan het Designbureau te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat het Designbureau in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient het Designbureau in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
Indien de Opdrachtgever tijdig dagen reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij het Designbureau opdracht gegeven heeft. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

12 – Overige bepalingen

12.1 Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de Opdrachtgever binden het Designbureau niet behalve indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige Algemene Voorwaarden en voorzover het Designbureau de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

12.2 Kopieën en backup materialen

Het Designbureau bewaart op de aanwezige gebruikelijke informatiedragers gedurende 5 jaar een duplicaat, met de zorg van een goed bewaarder. Mochten er door technische oorzaken zaken verloren gaan, dan kan het Designbureau daar niet voor verantwoordelijk worden gesteld. Er kan op verzoek van de Opdrachtgever door het Designbureau een nieuw model vervaardigd worden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

12.3 Nederlands recht

Op de Overeenkomst tussen het Designbureau en de Opdrachtgever is het Nederland recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen het Designbureau en de Opdrachtgever is de rechter in het arrondissement waar het Designbureau is gevestigd, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.

12.4 Wijzigingen in de voorwaarden

Het Designbureau is voorbehouden deze Algemene Voorwaarden te wijzigen naar goedkeuring van het Designbureau. De Algemene Voorwaarden zullen, tijdens het uitvoeren door het Designbureau van de eerstgeplaatste of de op dat moment lopende opdracht, éénmalig aan de Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt in een offerte of Overeenkomst, zodat deze daarvan op de hoogte is. Bij het verlengen van de lopende of het plaatsen van een nieuwe opdracht bij het Designbureau dient de Opdrachtgever zichzelf ervan op de hoogte te stellen of de Algemene Voorwaarden van het Designbureau gedurende die tijd gewijzigd zijn.

Laatst gewijzigd op d.d. 15 januari 2023: Paragraaf 3.5 Fase goedkeuringen toegevoegd.

“Stoere Binken Design” is een merknaam van Brandboy Design.


Contact
balloon_corner

Voor verdere vragen over deze Algemene Voorwaarden Grafische Industrie staan wij je graag te woord. Neem gerust contact met ons op.